BOPS a.s. – Vítejte na stránkách společnosti BOPS a.s.

Obchodní společnost BOPS vznikla v roce 1991. Od této doby se naše aktivity rozšířily prakticky do všech oblastí pozemního stavitelství a zejména energetických služeb. Významnou aktivitou společnosti je zajištění provozování tepelných zdrojů na všechny druhy paliva do výkonu 20 MW a řešení úspor energií v rámci rekonstrukcí, oprav, údržby, servisu a dodávek ekologických staveb 'na klíč'. V rámci energetických služeb nabízíme rovněž možnost financování rekonstrukcí tepelných zdrojů s následným provozováním a to jak metodou Energy Contrakting, tak metodou Energy Performace Contrakting.

Hlavní prioritou společnosti BOPS a.s. je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a požadované kvalitě dodávek a služeb při optimálních nákladech společnosti. 

K naplnění této politiky pro zajišťování trvalého zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému, přijala společnost následující úkoly :

 • získávat důvěru zákazníka ve stabilní kvalitu naší služby 
 • ve všech fázích realizace zakázky uplatňovat prevenci vad před jejich odstraňováním
 • optimálních výsledků dosahovat výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků. Smyslem této výchovy je trvale vytvářet prozákaznické klima spočívající zejména v neustálém zkvalitňování služeb ve vztahu k efektivnímu , spolehlivému a bezpečnému řešení potřeb obchodních partnerů na principu vzájemně prospěšných vztahů při šetrném chování k životnímu prostředí
 • výběr zaměstnanců provádět podle kvalifikace a odborných schopností, znalostí a praktických zkušeností
 • zajistit naprostou kvalitu každého detailu dodávky a služby, který je nejdůležitějším kritériem při výběru dodavatele investičních celků v podobě energetických staveb respektive energetických služeb
 • za hlavní a nejvyšší prioritu vždy stanovit jakost prováděných činností a poskytovaných služeb v celém procesu řízení a všech jeho fází od průzkumu trhu až po záruční ukončení celé zakázky a zajistit její trvalé sledování, hodnocení a dokumentování
 • respektovat zákonné předpisy, relevantní normy a požadavky na technicko-ekonomické parametry
 • bezezbytku plnit požadavky platných zákonů, nařízení a dalších požadavků na poli ochrany životního prostředí, BOZP a PO
 • permanentně zlepšovat environmentální profil a prevenci znečišťování
 • vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neškodnou práci s co nejmenšími bezpečnostními riziky pro pracovníky a okolí
 • rozvíjet vzdělávání a povědomí všech svých pracovníků v oblasti QMS, BOZP a ochrany ŽP s cílem aktivního zapojení do této problematiky
 • vytvářet a udržovat postupy k identifikaci, plánování a řízení environmentálních aspektů a hodnocení rizik při všech činnostech u nabízených produktů a služeb s cílem minimalizovat dopady činnosti na životní prostředí a na bezpečnostní rizika pro pracovníky a okolí
 • šetrně zacházet s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií a při nakládání s vodami a odpady a tyto procesy trvale analyzovat a zlepšovat  
 • vnášet principy BOZP a ochrany ŽP do vztahů s dodavateli, seznamovat je s touto politikou, v rámci spolupráce na našich pracovištích vyžadovat plnění našich bezpečnostních postupů i z jejich strany
 • pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu a managementu BOZP a k tomu účelu stanovovat prověřitelné cíle, kompetence a zdroje
 • neustále zvyšovat odbornou úroveň a profesionalitu dodávek a služeb zaváděním nových, vůči životnímu prostředí šetrných technologií, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a rozšiřování jejich poznatků o dopadech jednotlivých činností na životní prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci.